SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.0

Generelt:

1.1

Ved alle køb af produkter og ydelser er ELMARC Nordics generelle salgs- og leveringsbetingelser gældende.

2.0

Ugyldighed:

2.1

I det tilfælde en eller flere af paragrafferne i denne aftale kendes ugyldige, ulovlige eller umulige at gennemføre, skal ingen af de øvrige paragraffers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes heraf.

3.0

Bestilling af varer:

3.1

Varer kan bestilles hos ELMARC Nordic via telefon, e-mail og fax.

4.0

Tilbud:

4.1

Tilbud afgivet ELMARC Nordic er gældende 7 dage fra udstedelse, med mindre andet skriftligt er aftalt.

4.2

Ved afgivelse af tilbud tages altid forbehold for mellemsalg.

4.3

Såfremt der afgives tilbud på varer, som ikke befinder sig på ELMARC Nordics eget lager, tages der forbehold for levering af disse. ELMARC Nordic kan således tilbagekalde det afgivne tilbud, uden at dette berettiger køber til at rejse krav.

5.0

Priser:

5.1

De oplyste priser er nettopriser excl. fragt, moms, evt. ekspeditionsgebyr og øvrige afgifter.

5.2

Alle prisangivelser sker med forbehold for prisændringer. ELMARC Nordic er således til og med leveringstidspunktet berettiget til at ændre priser som følge af ændringer i indkøbspriser, told, valutakurser, fragt eller andre forhold som ELMARC Nordic er uden indflydelse på. Ændring af priser giver ikke køber ret til at hæve købet.

5.3

Priser som fremgår af tilbud og ordrebekræftelser er ligeledes omfattet af vilkårene i pkt. 4.2.

6.0

Levering og forsinkelse:

6.1

Alle varer leveres ab ELMARC Nordics lager. Risikoen for varerne overgår til køber ved overdragelse til fremmed fragtfører.

6.2

Forsendelse foretages sædvanligvis med Post Danmark.

6.3

ELMARC Nordic kan tilbyde at forsikre transporten til køber, eller købers kunde ved direkte leverance hertil.

6.4

Oplysning om leveringstid er altid baseret på ELMARC Nordics bedste aktuelle skøn. ELMARC Nordic er berettiget til at udskyde leveringstiden såfremt dette skyldes eksterne forhold.

6.5

Ved forsinkelse er køber ikke berettiget til at hæve købet.

6.6

Ved forsinkelse har køber ikke krav på nogen form for erstatning, med mindre forsinkelsen skyldes uagtsomme eller forudsætlige forhold hos ELMARC Nordic. Vilkårene om ansvarsbegrænsning i pkt. 10.8 vil i dette tilfælde finde anvendelse.

7.0

Force majeure:

7.1

ELMARC Nordic er uden ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, som skyldes omstændigheder, ELMARC Nordic ikke er herre over.

7.2

Ved force majeure kan ELMARC Nordic hæve aftale med køber eller udskyde leveringstidspunkt. I begge forhold er køber ikke berettiget til at hæve handlen, kræve prisnedsættelse eller anden form for erstatning.

8.0

Garanti:

8.1

ELMARC Nordic videregiver producenternes fabrikationsgaranti. ELMARC Nordic yder således ikke selv garanti for solgte varer.

9.0

Reklamation:

9.1

Køber har pligt til at kontrollere varer straks ved modtagelse. Reklamationer skal fremsendes skriftligt inden 7 dage fra købers modtagelse af varen.

9.2

Køber skal inden 2 måneder fra varens modtagelse gøre ELMARC Nordic opmærksom på evt. skjulte fejl og mangler. Efter dette tidspunkt fortaber køber retten til påberåbelse af sådanne mangler.

10.0

Mangler:

10.1

Al form for reklamation skal ske omgående og uden ugrundet ophold.

10.2

Købers egen afhjælpning af mangler må kun ske efter udtrykkelig skriftlig accept fra ELMARC Nordic.

 

10.3

Evt. transportskader skal meddeles fragtfører og ELMARC Nordic straks, dog senest kl. 16.00 på
varemodtagelsesdagen.

10.4

Køber skal efter anmodning fra ELMARC Nordic returnere varer, således at ELMARC Nordic kan undersøge reklamationen.

10.5

Såfremt en reklamation anses for berettiget har ELMARC Nordic inden for 3 måneder fra tidspunktet for reklamationen mulighed for at afhjælpe manglen eller ombytte produktet til et med tilsvarende specifikationer.

10.6

Køber kan ikke hæve købet, kræve afslag i prisen eller anden form for erstatning, såfremt ELMARC Nordic benytter sig af sin ret til at afhjælpe manglen jvf. pkt. 10.5.

10.7

ELMARC Nordic påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, avance tab, øvrige omkostninger, følgeskader eller andre indirekte tab.

10.8

Købers erstatning kan under ingen omstændigheder overstige den oprindelige købesum.

11.0

Produktansvar:

11.1

Ved personskader hæfter ELMARC Nordic kun i det omfang erstatningsansvar kan pålægges ELMARC Nordic.

11.2

ELMARC Nordic påtager sig ikke ansvar for skader på ting, herunder fast ejendom.

11.3

ELMARC Nordic kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for driftstab, avance tab, øvrige omkostninger, følgeskader eller andre indirekte tab som følge af produktansvar.

12.0

Returnering af varer:

12.1

Returnering kan kun foregå efter skriftlig aftale med ELMARC Nordic, og sker for købers regning og risiko. Køber har således ingen fortrydelsesret.

12.2

Returnering kan kun ske i ubrudt og ubeskadiget original emballage med tydelig påført RMA-nummer fra ELMARC Nordic. For varer uden gyldigt RMA-nummer, vil modtagelse på ELMARC Nordics lager blive nægtet.

12.3

ELMARC Nordic forbeholder sig ret til at opkræve gebyr på op til 15% af fakturabeløbet ved returnering. Fragt og ekspeditionsgebyr efterkrediteres ikke.

13.0

Betaling:

13.1

Ved forsinket betaling er ELMARC Nordic berettiget til at tilskrive rente på 1,5% pr. måned af den til enhver tid skyldige saldo fra forfaldsdato til betaling sker.

13.2

Køber hæfter endvidere for rykkergebyrer samt alle omkostninger i forbindelse med opkrævning af købesummen.

13.3

Køber må aldrig bruge andre krav, herunder f.eks. bonus, aktivitetstilskud, andre leverancer, etc. til modregning i købesummen.

13.4

I forbindelse med mangler eller forsinkelse for en del af en leverance skal køber udrede købesummen for den resterende del af leverancen rettidigt og uden ret til modregning.

13.5

Aftalte bonus og tilskudsordninger er betinget af rettidig indbetaling af skyldige beløb til ELMARC Nordic.

14.0

Ejendomsforbehold:

14.1

ELMARC Nordic forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer og ydelser indtil fuld indbetaling fra køber er gennemført.

15.0

Forældelse:

15.1

Krav, som køber ikke inden for 1 år fra købsdatoen har gjort gældende overfor ELMARC Nordic, kan ikke herefter forfølges af køber.

16.0

Uenighed:

16.1

Alle tvister mellem køber og ELMARC Nordic skal afgøres efter dansk ret - ved henholdsvis byretten i Brønderslev eller Vestre Landsret i Viborg.